“Transmissions@channeldraw”, Ravenna - Festival Transmissions VII, Fargo | Italy